0

“Đừng thấy sông lặng mà tưởng giữa dòng không có sóng động.”