0

“Động đến người của ta
thì đều là việc của ta.”

Trưng Nhị